โรงเรียนกวดวิชาบุญญารัศมิ์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่รู้จักกันในนาม โรงเรียนกวดวิชา U-SUCCESS


U-SUCCESS ย่อมาจากอะไร
     U ย่อมาจาก Unified แปลว่าถูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น Unified Success หรือ U-SUCCESS หมายถึง ความสำเร็จที่ถูกหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่โรงเรียนกวดวิชาบุญญารัศมิ์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

ความเป็นมาของโรงเรียนกวดวิชา U-SUCCESS
        โรงเรียนกวดวิชาบุญญารัศมิ์ เกิดจากการรวมตัวของติวเตอร์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ จิตวิญญาณของความเป็นครู และต้องการแบ่งปันความรู้ ประสบการณที่ได้สั่งสมมาแก่ผู้อื่น

U-SUCCESS เปิดสอนลักษณะใด?
     โรงเรียนกวดวิชา U-SUCCESS เปิดสอนลักษณะตัวต่อตัว และกลุ่มย่อย ขนาดไม่เกิน 20 คน เพื่อให้ผู้สอนเข้าถึงปัญหาของนักเรียนให้มากที่สุด

     ปัญหาที่พบมากที่สุดในการเรียนกวดวิชาทั่วไป คือ การเรียนคอร์สใหญ่ๆ หรือเรียนคอร์สวิดีโอสำหรับนักเรียนบางคนไม่ได้ผล ในบางครั้งผู้ปกครองเล็งเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายถูกกว่า แต่เนื่องจากผู้สอนไม่สามารถเข้าถึงปัญหา ช่วยอธิบาย และแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ โดยเฉพาะคอร์สวีดีโอ ผู้เรียนไม่มีโอกาสถามข้อสงสัย ทำให้การเรียนไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

     ดังนั้น การเรียนแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อย จะทำให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างดี และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด