CU-TEP คืออะไร

CU-TEP คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 13:29 น.

​CU-TEP
เป็นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการทดสอบทักษะ ฟัง อ่าน และเขียน  ...

CU-ATS คืออะไร

CU-ATS คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:09 น.

​CU-ATS
เป็นการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ และ เคมี) สำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยมีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน เทียบเท่ากับการสอบ SAT II Phy. และ Chem....

CU-AAT คืออะไร

CU-AAT คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:13 น.

CU-AAT
เป็นการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังก...

SAT คืออะไร

SAT คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:32 น.

SAT คือการสอบเพื่อนำคะแนนยื่นเข้าระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้คะแนน SAT เพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั่วโลก...

TU-GET คืออะไร

TU-GET คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 16:14 น.

TU-GET คือการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 16:33 น.

IGCSE คือการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 14-16) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยเป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ...

GED และ GED Ready คืออะไร

GED และ GED Ready คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 16:45 น.

GED คือ การสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
GED Ready คือการทดสอบเพื่อเตรียม...