CU-TEP คืออะไร

CU-TEP คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 13:29 น.

​CU-TEP
เป็นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการทดสอบทักษะ ฟัง อ่าน และเขียน  ...

CU-ATS คืออะไร

CU-ATS คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:09 น.

​CU-ATS
เป็นการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ และ เคมี) สำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยมีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน เทียบเท่ากับการสอบ SAT II Phy. และ Chem....

CU-AAT คืออะไร

CU-AAT คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:13 น.

CU-AAT
เป็นการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังก...

SAT คืออะไร

SAT คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:32 น.

SAT คือการสอบเพื่อนำคะแนนยื่นเข้าระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้คะแนน SAT เพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั่วโลก...

TU-GET คืออะไร

TU-GET คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 16:14 น.

TU-GET คือการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

GAT PAT คืออะไร

GAT PAT คืออะไร

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 13:41 น.

GAT / PAT คืออะไร

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) 

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test)...

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 16:33 น.

IGCSE คือการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 14-16) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยเป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ...

GED คืออะไร

GED คืออะไร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 16:45 น.

GED คือ การสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ...

จะสอบอะไร ยังไงดี เยอะแยะไปหมดเลย

จะสอบอะไร ยังไงดี เยอะแยะไปหมดเลย

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 17:42 น.

นักเรียนในระบบนานาชาติ เมื่อเข้าสู่ช่วงที่จะต้องมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะพบว่า มีการสอบมากมายทำให้ทั้งตัวนักเรียน และผู้ปกครองสับสน บางครั้งการสอบทุกทีทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา และค่าสมัครสอบ ...