ปฏิทินแอดมิชชั่น 2559

  Admin USUCCESS |  การสอบ |  วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 09:09 น. |  3,752

 ทปอ.เคาะปฏิทินแอดมิชชัน’59-ใช้ O-Net 5 กลุ่มสาระฯ

ทปอ.เคาะปฏิทินแอดมิชชัน’59 ระบุใช้องค์ประกอบเดิม GPAX 20% และ O-Net 30% แต่ปรับเพิ่มค่าน้ำหนักคะแนน
O-Net เป็นร้อยละ 6 ใน 5 กลุ่มสาระฯ พร้อมเห็นชอบให้สอบ 9 วิชาสามัญ “ประสาท” ชี้กรอบเวลาแอดมิชชัน’59
ขยับเร็วขึ้น เหลือเวลาก่อนเปิดเทอมกว่า 1 เดือนเศษซึ่งเพียงพอจะเตรียมความพร้อมให้กับ นศ. 
       
       วันนี้ (26 เม.ย.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยภายหลังประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า ที่ประชุม ทปอ.อนุมัติปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี2559 หรือ แอดมิชชันกลาง ดังนี้ รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 ประกาศผลการสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 8กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1-20 กันยายน 2558กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 สอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 รับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 6-25 มกราคม 2559 กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่2/2559 วันที่ 5-8 มีนาคม 2559 ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12เมษายน 2559
       
       มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท.จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 22 เมษายน 2559 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก วันที่ 26-29 เมษายน2559 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน และประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6-17 พฤษภาคม2559 รับสมัครแอดมิชชัน วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชัน วันที่ 10-19พฤษภาคม 2559 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คะแนนในการคัดเลือกฯ วันที่ 24-25 พฤษภาคม2559 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 5 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 และประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 1กรกฎาคม 2559
       
       ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อว่า ในส่วนองค์ประกอบในการคัดเลือกแอดมิชชันกลางนั้น ยังคงใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ GPAX ร้อยละ 20 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ร้อยละ 30 และเนื่องจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปรับลดการสอบ ONet เหลือ 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ,ภาษาไทย ,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,ภาษาอังกฤษ จากเดิมที่สอบ 8 กลุ่มสาระ ดังนั้น ที่ประชุมทปอ.มีมติให้เพิ่มค่าน้ำหนักของทั้ง 5 กลุ่มสาระฯ เป็นร้อยละ 6 เพื่อให้ค่าน้ำหนัก O-Net รวมกันได้ร้อยละ 30 ตามเดิม ส่วนของ 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือ ได้แก่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พลศึกษา สุขศึกษา และศิลปะ นั้นคะแนนส่วนนี้เด็กต้องสอบในโรงเรียนซึ่งคะแนนก็รวมอยู่ใน GPAX อยู่แล้วจึงไม่นำมาใช้อีกทั้ง ที่ผ่านมามีบางโรงเรียนปล่อยเกรด ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน
       
       นอกจากนี้ ในส่วนการคัดเลือกในระบบรับตรงร่วมกัน หรือ ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ซึ่งเดิมคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ที่ประชุมมีมติเพิ่มเป็น 9 วิชาสามัญ โดยเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.7แสนคน เป็น 2.5 แสนคน อย่างไรก็ตาม กรอบเวลาในการแอดมิชชัน ปี 2559 จะขยับเร็วขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะการประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ และGAT/PAT เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงโดยไม่ต้องจัดสอบเอง เพื่อลดปัญหานักเรียนวิ่งรอกสอบ ขณะเดียวกันการประกาศผลแอดมิชชันก็เร็วขึ้น 1เดือน ถึง 1 เดือนครึ่ง ทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาเตรียมความพร้อมเด็กก่อนที่จะเปิดเรียนในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน

ที่มา
www.manager.co.th