IELTS & TOEFL

 International Program |  26-09-2023
IELTS และ TOEFL คือการสอบวัดความรู้ทางภ่าษาอังกฤษ ซึ่งหลายๆ คน คงมีคำถามในหัวเป็นอันดับแรกเลยคือ ฉันจะสอบอันไหนดี
เนื่อด้วยค่าสอบที่ค่อนข้างสูง ทำให้น้องๆ หลายคนต้องตัดสินใจเลือกสอบตัวใดตัวหนึ่ง และจะเป็นตัวไหนดีล่ะ

IELTS คือการทดสอบภาษาอังกฤษของสหราชอาณาจักร (UK)
TOEFL คือการทดสอบภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา (US)

สำหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อในสถาบันที่กำหนดอย่างชัดเจนว่าใช้คะแนน IELTS หรือ TOEFL คงไม่มีทางเลือก
แต่หลายๆ สถาบันการศึกษาจะเปิดโอกาศให้น้อง เลือกใช้คะแนนตัวไหนก็ได้ แล้วจะตัวไหนดีล่ะ?

คงต้องตอบตามตรงว่าขึ้นกับความถนัดของน้องแต่ละคนเลย เนื่องจากแนวข้อสอบแตกต่างกัน ดังนั้นเราควรจะรู้ลักษณะข้อสอบกันก่อนเลย

IELTS มีคะแนนตั้งแต่ 0.0-9.0 โดยจะมีข้อสอบ 4 ส่วน
1. การฟัง จะเป็นการฟังการสื่อสารจากคลิปเสียง มี 4 บทความ ใช้เวลา 30 นาที
2. การพูด จะเป็นการสนทนากับกรรมการคุมสอบโดยตรง ใช้เวลาไม่เกิน 14 นาที โดยจะแบ่งเป็นส่วนการทักทาย ส่วนการบรรยายหัวข้อที่กำหนด และส่วนการถามตอบ
3. การอ่าน จะมีบทความให้อ่าน 3 บทความและตอบคำถามจากบทความดังกล่าว ใช้เวลาประมาณ 60 นาที
4.การเขียน จะมีสองส่วน ส่วนแรกจะให้เขียนอธิบายรูป แผนภูมิ ตารางต่างๆ และส่วนที่สองเป็นการเขียนเชิงวิชาการ ใช้เวลา 60 นาท่ี

TOEFL ในปัจจุบันมี 2 แบบ
1. TOEFL - iBT (Internet-based test) เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ มี 4 ส่วน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ส่วนละ 30 คะแนน รวม 120 คะแนน 
2. TOEFL - ITP (Institutional testing program) เป็นการสอบโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ นำข้อสอบมาจัดสอบเอง มีคะแนน 310-677 คะแนน ซึ่งผลการสอบสามารถใช้กับสถาบันนั้นๆ ได้เพียงแค่ที่เดียว มี 3 ส่วน การฟัง 31-68 คะแนน การอ่าน 31-68 คะแนน และแกรมม่า 31-68 คะแนน
 

ตารางเรียน : IELTS & TOEFL

 26-09-2023
ติดต่อ 086-329-5571