CU-TEP คืออะไร

  Admin |  ไม่มีหมวดหมู่ |  วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 13:29 น. |  2,164

CU-TEP
เป็นการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการทดสอบทักษะ ฟัง อ่าน และเขียน  

 

ทักษะ จำนวนข้อสอบ (ข้อ) คะแนน เวลาสอบ (นาที)
การฟัง 30 30 30
การอ่าน 60 60 70
การเขียน 30 30 30
 
ทักษะการฟัง กรรมการจะเปิดเสียงของเจ้าของภาษา ผู้สอบจะต้องฟังและตอบคำถามในกระดาษคำตอบ
ทักษะการอ่าน ผู้สอบจะอ่านข้อความ หรือเนื้อเรื่องในข้อสอบ และตอบคำถามลงในกระดาษคำตอบ
ทักษะการเขียน จะเป็นการทดสอบความรู้ทาง Gramma ของผู้สอบ


มีการจัดสอบตลอดปี จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบการรับสมัคร และการสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th

 
ติว CU-TEP ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571