CU-ATS คืออะไร

  Admin |  ไม่มีหมวดหมู่ |  วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:09 น. |  3,343

CU-ATS
เป็นการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ และ เคมี) สำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยมีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน เทียบเท่ากับการสอบ SAT II Phy. และ Chem.

 

ทักษะ จำนวนข้อสอบ (ข้อ) คะแนน เวลาสอบ (นาที)
ฟิสิกส์ 30 800 60
เคมี 55 800 60

การคิดคะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน
                     ตอบผิดลบ 0.25 คะแนน
                     ไม่ตอบ ได้ 0 คะแนนในข้อนั้น
ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
 
เนื้อหาการสอบจะครอบคลุมวิชาฟิสิกส์ และเคมี เทียบเท่าระดับ ม.ปลาย ในหลักสูตรไทย แต่ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ

จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบการรับสมัคร และการสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th

 
ติว CU-ATS ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571