CU-AAT คืออะไร

  Admin |  ไม่มีหมวดหมู่ |  วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 15:13 น. |  4,013

CU-AAT
เป็นการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเทียบเท่ากับการสอบ SAT I Critical Reading และ Math.

 

ทักษะ จำนวนข้อสอบ (ข้อ) คะแนน เวลาสอบ (นาที)
คณิตศาสตร์ 55 800 70
ภาษาอังกฤษ 55 800 70

การคิดคะแนน    ตอบถูก ได้ 1 คะแนน
                        ตอบผิดลบ 0.25 คะแนน
                        ไม่ตอบ ได้ 0 คะแนนในข้อนั้น

ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบการรับสมัคร และการสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th

 
ติว CU-AAT ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย
ติดต่อ 086-329-5571