อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์

พี่หมู

พี่หมู

ชื่อ               พี่หมู
การศึกษา     ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วิชาที่สอน    SAT I (Math) , IGCSE (Math) , GED (Math) ,CU-AAT (Math) , PAT1, แคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย และคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

พี่แบงค์

พี่แบงค์

ชื่อ                  พี่แบงค์
การศึกษา        ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน       SAT I (Math) , IGCSE (Math) , GED (Math) ,CU-AAT (Math) , PAT1, แคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย และคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์

พี่ต่าย

พี่ต่าย

ชื่อพี่ต่าย
การศึกษา                  ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน                  SAT II (Physics) , IGCSE (Physics) , GED (Science) ,CU-ATS (Physics) , PAT2 , PAT3
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย และมัธยมศึกษา
อาจารย์รับเชิญ            โครงการเสริมความรู้ในการสอบ O-net โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

พี่พี

พี่พี

ชื่อ               พี่พี
การศึกษา     ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน    SAT II (Physics) , IGCSE (Physics) , GED (Science) ,CU-ATS (Physics) , PAT2 , PAT3 ,ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย และมัธยมศึกษา

อาจารย์สอนวิชาเคมี

พี่บีม

พี่บีม

ชื่อ                        พี่บีม
การศึกษา              ปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
                            ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอน             SAT II (Chem.) , IGCSE (Chem.) , GED (Science) ,CU-ATS (Chem.) , PAT2, เคมีระดับมหาวิทยาลัย และมัธยมศึกษา
อาจารย์พิเศษ        โรงเรียนวัดอินทาราม            จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                            โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา        จังหวัดกาญจนบุรี

พี่ภา

พี่ภา

ชื่อ                 พี่ภา
การศึกษา       ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                     ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน      SAT II (Chem.) , IGCSE (Chem.) , GED (Science) ,CU-ATS (Chem.) , PAT2, เคมีระดับมหาวิทยาลัย และมัธยมศึกษา

อาจารย์สอนวิชาชีวะ

พี่เบส

พี่เบส

ชื่อ                     พี่เบส
การศึกษา           ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                         ปริญญาตรี  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอน          PAT2, วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับมหาวิทยาลัย และมัธยมศึกษา
 

อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย-สังคม

พี่บี

พี่บี

ชื่อ                   พี่บี
การศึกษา         ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                       ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                       สอบผ่านการคัดเลือกบรรจุข้าราชการครู สพม.1 ปี 2556
วิชาที่สอน        IGCSE (First Language Thai), GAT, ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
อาจารย์ประจำ  โรงเรียนศรีวิกรม์
อาจารย์พิเศษ   โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาจารย์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น

พี่คีน

พี่คีน

ชื่อ                       พี่คีน

วิชาที่สอน            ภาษาญี่ปุ่น 

อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเป็นกันเอง รู้ลึก รู้จริง ต้องเรียนกับพี่คีนเท่านั้น รับประกันความฮา!!!